ტეგების არქივი: სუფრა

Florian Mühlfried – Celebrating Identities in Post-Soviet Georgia

შემდეგ გვერდებში, ავტორი აპირებს უფრო ღრმად გამოიძიოს ქართულ კულტურასა და პოლიტიკაში “სუფრის მობრუნების” მიზეზები და შედეგები. შესაბამისად, გარკვეული კონტექსტუალური ცოდნა იქნება დამუშავებული. ავტორი დაიწყებს სუფრის განსაზღვრით და ახნს მის როლს წინა ასი წლის მანძილზე ქართული ეროვნული იდენტობის შედგენაში.

Mühlfried, F. (2007). “Celebrating Identities in Post-Soviet Georgia”. In Representations on the Margins of Europe. Politics and Identities in the Baltic and South Caucasian States, ed. by Tsypylma Darieva and Wolfgang Katshuba. Frankfurt am Main, New York, 282-300.

ნახეთ Academia.edu-ზე

Florian Mühlfried – Banquets, Grant-Eaters and the Red Intelligentsia in Post-Soviet Georgia

მრავალ საზოგადოებაში ბანკეტები გვევლინება ეროვნული იდენტობის გამოხატვის, მიკუთვნებისა და მანიპულირების ძლიერ იარაღად. დამატებით, ისინი ხშირად ასრულებენ ინდივიდუალის პასაჟების, როგორიცაა დაბადება, მონათვლა და ქორწილი, სოციალურ მარკერის ფუნქციას. ბანკეტები იმართება ეტიკეტის თანახმად და აიძულებს მონაწილეებს ქცევის კოლექტიური კოდისადმი სუბორდინაციას. პოსტ-საბჭოთა საქართველოში, სუფრა, ძლიერ ფორმალიზებული ბანკეტი, არის ეროვნული კულტურის მთავარი ელემენტი და ყოველდღიური ცხოვრებისა და დღესასწაულების მნიშვნელოვანი ნაწილი.

Mühlfried, F. (2005). Banquets, Grant-Eaters and the Red Intelligentsia in Post-Soviet Georgia. Central Eurasian Studies Review, 4(1), 16-19.

Download

Florian Muehlfried – Sharing the Same Blood: Culture and Cuisine in the Republic of Georgia

მოცემულ ეთნოგრაფიული ხასიათის სტატია ორ კითხვაზე ცემს პასუხს. რატომ გამოირჩევა თბილისი სხვა პოსტსაბჭოთა რეგიონის ქალაქებს შორის რესტორნების, კაფეების და ბარების ყველაზე მაღალი კონცენტრაციით? ასევე, რამდენადაა გამოწვეული საკვების დიდი ოდენობით ბოროტად გამოყენების ტრადიცია კომპენსაციის და რეალობისგან გაქცევის ფორმა? ამ კითხვების ფონზე, ავტორი აანალიზებს თბილისის საზოგადოების სოციალიზაციის სამ ფორმას: ბანკეტებს, ლუდის და ჩაის სმას. ყველა ზემოთჩამოთვლილ ფორმას გააჩნია რიტუალიზებული ქცევის და საზოგადო კომუნიკაციის განსაკუთრებული თავისებურება ფორმალიზებული საუბრის, ირონიის, ფლირტის და გარდაცვლილებთან კომუნიკაციის სახით. ქართული სუფრა და საკვები საკმაოდ სტანდარტიზებულია და ეროვნულ კულტურაში დამკვიდრებულია. დიასპორულ კონტექსტში, განსაკუთრებული ტიპის საწებელი სახელად ტყემალი ხშირ შემთხვევაში, ასახავს ეროვნულ იდენტობას. დაბოლოს, ისტორიული მიმოხილვა ასახავს ჭამისა და სმის საკვანძო როლს ქართული ეროვნული იდენტობის ჩამოყალიბების საქმეში.

Muehlfried, F. (2008). Sharing the same blood–culture and cuisine in the Republic of Georgia. Anthropology of food, (S3).

ჩამოტვირთვა

Kevin Tuite – The Autocrat of the Banquet Table: the political and social significance of the Georgian supra

ამ სტატიაში ავტორი სვამს მნიშვნელოვან კითხვებს სუფრის კულტურული, სოციალური და პოლიტიკური მნიშვნელობის შესახებ. ქართული სუფრა პოლიტიკური შინაარსით მეტად დატვირთულია მიუხედავად იმისა, საუბრობენ თუ არა მაგიდასთან პოლიტიკაზე. რახან სუფრა სოციალური ცხოვრების გამორჩეული სახეა და ქართული ან კავკასიური იდენტობის აღმნიშვნელია, ავტორები, რომლებიც მის შესახებ წერენ, აუცილებლად ეხებიან „ქართველობის“ ცნებას და ნებსით თუ უნებლიედ პოზიციას იჭერენ პოლიტიკურად დატვირთული თმების შესახებ, როგორებიცაა გენდერი, სამუშაო და მოხმარება.

Tuite, K. (2005). The Autocrat of the Banquet Table: the political and social significance of the Georgian supra. Language, history and cultural identities in the Caucasus, 9.

ჩამოტვირთვა

Paul Manning – Socialist Supras and Drinking Democratically: Changing Images of the Georgian Feast and Georgian Society from Socialism to Post-socialism

სოციალიზმის ეპოქაში სუფრის ხატება გამოყენებული იყო „საზოგადოების“ სოციალისტური სახელმწიფოსთან ურთიერთობის არტიკულირებისთვის. ეს ნაწილობრივ იმითაც იყო განპირობებული, რომ სუფრა, რომელსაც ქართველი ნაციონალისტები როგორც ტრადიციულ, უცვლელ „ყოველდღიურობად“ აღიქვამენ, ყოველმხრივ უპირისპირდებოდა სოციალისტურ სახელმწიფოს, თავად წარმოადგენდა ყოველდღიური ცხოვრების არტიკულაციას ყოვლისმომცველ სოციალისტურ სახელმწიფოში.

Manning, P. (2003). Socialist supras and Drinking Democratically: Changing Images of the Georgian Feast and Georgian Society from Socialism to Post-Socialism. Trent University, Unpublished Manuscript.

ჩამოტვირთვა