კატეგორიის არქივი: ანთროპოლოგია

Kevin Tuite – Real and Imagined Feudalism in Highland Georgia

მე-8 – მე-9 საუკუნეებიდან ამიერკავკასიაშიც მკვიდრდება მიწის განაწილების და პოლიტიკური ორგანიზაციის ისეთი ფორმა, რასაც “ფეოდალიზმი” ეწოდება 한컴 오피스 2010 다운로드. ავტორი ამტკიცებს, რომ ფეოდალიზმი საქართველოს ყველა მთიან რეგიონს შეეხო, თუმცა აღმოსავლეთსა (ფხოვი) და დასავლეთ (სვანეთი) მთიანეთზე გავლენა განსხვავებული გახლდათ 솔져오브포춘2 다운로드. კვლევა ამდიდრებს ცოდნას ცენტრალური კავკასიის ისტორიის და შედარებითი რელიგიათმცოდნეობის სფეროში, ასევე მიზნად ისახავს, გამოიკვლიოს პერიფერიულ საზოგადოებებზე ფართო სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ტრანსფორმაციების გავლენა 동네사람들 다운로드.

Tuite, K. (2002). Real and imagined feudalism in highland Georgia. Amirani7, 25-43 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Shorena Kurtsikidze and Vakhtang Chikovani – Georgia’’s Pankisi Gorge: An Ethnographic Survey

სტატია პანკისის ხეობაში მცხოვრები სხვადასხვა ჯგუფების, კონკრეტულად – ქისტების ეთნოგრაფიულ დახასიათებას წარმოადგენს 다운로드. ავტორები აღწერენ სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის რეგიონში მიგრაციას, მათ საოჯახო და ნათესაურ სტრუქტურას და წესჩვეულებებს 다운로드. ნაშრომი ასევე ნათელს ფენს 2000-იანი წლების დასაწყისში განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც რეგიონი სხვადასხვა შეიარაღებული ჯგუფების დაპირისპირების ადგილს წარმოადგენდა

Kurtsikidze, S., & Chikovani, V 다운로드. (2002). Georgia’s Pankisi Gorge: An Ethnographic Survey.

ჩამოტვირთვა

Florian Muehlfried – Sharing the Same Blood: Culture and Cuisine in the Republic of Georgia

მოცემულ ეთნოგრაფიული ხასიათის სტატია ორ კითხვაზე ცემს პასუხს 캐드 해치 다운로드. რატომ გამოირჩევა თბილისი სხვა პოსტსაბჭოთა რეგიონის ქალაქებს შორის რესტორნების, კაფეების და ბარების ყველაზე მაღალი კონცენტრაციით 매직원? ასევე, რამდენადაა გამოწვეული საკვების დიდი ოდენობით ბოროტად გამოყენების ტრადიცია კომპენსაციის და რეალობისგან გაქცევის ფორმა 다운로드? ამ კითხვების ფონზე, ავტორი აანალიზებს თბილისის საზოგადოების სოციალიზაციის სამ ფორმას: ბანკეტებს, ლუდის და ჩაის სმას 지나오다 mp3 다운로드. ყველა ზემოთჩამოთვლილ ფორმას გააჩნია რიტუალიზებული ქცევის და საზოგადო კომუნიკაციის განსაკუთრებული თავისებურება ფორმალიზებული საუბრის, ირონიის, ფლირტის და გარდაცვლილებთან კომუნიკაციის სახით 다운로드. ქართული სუფრა და საკვები საკმაოდ სტანდარტიზებულია და ეროვნულ კულტურაში დამკვიდრებულია 레드슈즈 자막. დიასპორულ კონტექსტში, განსაკუთრებული ტიპის საწებელი სახელად ტყემალი ხშირ შემთხვევაში, ასახავს ეროვნულ იდენტობას 멜론 10월 2주차 top100. დაბოლოს, ისტორიული მიმოხილვა ასახავს ჭამისა და სმის საკვანძო როლს ქართული ეროვნული იდენტობის ჩამოყალიბების საქმეში 다운로드.

Muehlfried, F. (2008). Sharing the same blood–culture and cuisine in the Republic of Georgia. Anthropology of food, (S3) 롤 pbe서버.

ჩამოტვირთვა

Kevin Tuite – The Autocrat of the Banquet Table: the political and social significance of the Georgian supra

ამ სტატიაში ავტორი სვამს მნიშვნელოვან კითხვებს სუფრის კულტურული, სოციალური და პოლიტიკური მნიშვნელობის შესახებ 다운로드. ქართული სუფრა პოლიტიკური შინაარსით მეტად დატვირთულია მიუხედავად იმისა, საუბრობენ თუ არა მაგიდასთან პოლიტიკაზე 네이버 동영상 편집기. რახან სუფრა სოციალური ცხოვრების გამორჩეული სახეა და ქართული ან კავკასიური იდენტობის აღმნიშვნელია, ავტორები, რომლებიც მის შესახებ წერენ, აუცილებლად ეხებიან „ქართველობის“ ცნებას და ნებსით თუ უნებლიედ პოზიციას იჭერენ პოლიტიკურად დატვირთული თმების შესახებ, როგორებიცაა გენდერი, სამუშაო და მოხმარება 다운로드.

Tuite, K. (2005). The Autocrat of the Banquet Table: the political and social significance of the Georgian supra 다운로드. Language, history and cultural identities in the Caucasus, 9.

ჩამოტვირთვა

Paul Manning – Socialist Supras and Drinking Democratically: Changing Images of the Georgian Feast and Georgian Society from Socialism to Post-socialism

სოციალიზმის ეპოქაში სუფრის ხატება გამოყენებული იყო „საზოგადოების“ სოციალისტური სახელმწიფოსთან ურთიერთობის არტიკულირებისთვის xhr. ეს ნაწილობრივ იმითაც იყო განპირობებული, რომ სუფრა, რომელსაც ქართველი ნაციონალისტები როგორც ტრადიციულ, უცვლელ „ყოველდღიურობად“ აღიქვამენ, ყოველმხრივ უპირისპირდებოდა სოციალისტურ სახელმწიფოს, თავად წარმოადგენდა ყოველდღიური ცხოვრების არტიკულაციას ყოვლისმომცველ სოციალისტურ სახელმწიფოში 다운로드.

Manning, P. (2003). Socialist supras and Drinking Democratically: Changing Images of the Georgian Feast and Georgian Society from Socialism to Post-Socialism 다운로드. Trent University, Unpublished Manuscript.

ჩამოტვირთვა