კატეგორიის არქივი: ანთროპოლოგია

Kevin Tuite – Real and Imagined Feudalism in Highland Georgia

მე-8 – მე-9 საუკუნეებიდან ამიერკავკასიაშიც მკვიდრდება მიწის განაწილების და პოლიტიკური ორგანიზაციის ისეთი ფორმა, რასაც “ფეოდალიზმი” ეწოდება. ავტორი ამტკიცებს, რომ ფეოდალიზმი საქართველოს ყველა მთიან რეგიონს შეეხო, თუმცა აღმოსავლეთსა (ფხოვი) და დასავლეთ (სვანეთი) მთიანეთზე გავლენა განსხვავებული გახლდათ. კვლევა ამდიდრებს ცოდნას ცენტრალური კავკასიის ისტორიის და შედარებითი რელიგიათმცოდნეობის სფეროში, ასევე მიზნად ისახავს, გამოიკვლიოს პერიფერიულ საზოგადოებებზე ფართო სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ტრანსფორმაციების გავლენა.

Tuite, K. (2002). Real and imagined feudalism in highland Georgia. Amirani7, 25-43.

ჩამოტვირთვა

Shorena Kurtsikidze and Vakhtang Chikovani – Georgia’’s Pankisi Gorge: An Ethnographic Survey

სტატია პანკისის ხეობაში მცხოვრები სხვადასხვა ჯგუფების, კონკრეტულად – ქისტების ეთნოგრაფიულ დახასიათებას წარმოადგენს. ავტორები აღწერენ სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის რეგიონში მიგრაციას, მათ საოჯახო და ნათესაურ სტრუქტურას და წესჩვეულებებს. ნაშრომი ასევე ნათელს ფენს 2000-იანი წლების დასაწყისში განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც რეგიონი სხვადასხვა შეიარაღებული ჯგუფების დაპირისპირების ადგილს წარმოადგენდა

Kurtsikidze, S., & Chikovani, V. (2002). Georgia’s Pankisi Gorge: An Ethnographic Survey.

ჩამოტვირთვა

Florian Muehlfried – Sharing the Same Blood: Culture and Cuisine in the Republic of Georgia

მოცემულ ეთნოგრაფიული ხასიათის სტატია ორ კითხვაზე ცემს პასუხს. რატომ გამოირჩევა თბილისი სხვა პოსტსაბჭოთა რეგიონის ქალაქებს შორის რესტორნების, კაფეების და ბარების ყველაზე მაღალი კონცენტრაციით? ასევე, რამდენადაა გამოწვეული საკვების დიდი ოდენობით ბოროტად გამოყენების ტრადიცია კომპენსაციის და რეალობისგან გაქცევის ფორმა? ამ კითხვების ფონზე, ავტორი აანალიზებს თბილისის საზოგადოების სოციალიზაციის სამ ფორმას: ბანკეტებს, ლუდის და ჩაის სმას. ყველა ზემოთჩამოთვლილ ფორმას გააჩნია რიტუალიზებული ქცევის და საზოგადო კომუნიკაციის განსაკუთრებული თავისებურება ფორმალიზებული საუბრის, ირონიის, ფლირტის და გარდაცვლილებთან კომუნიკაციის სახით. ქართული სუფრა და საკვები საკმაოდ სტანდარტიზებულია და ეროვნულ კულტურაში დამკვიდრებულია. დიასპორულ კონტექსტში, განსაკუთრებული ტიპის საწებელი სახელად ტყემალი ხშირ შემთხვევაში, ასახავს ეროვნულ იდენტობას. დაბოლოს, ისტორიული მიმოხილვა ასახავს ჭამისა და სმის საკვანძო როლს ქართული ეროვნული იდენტობის ჩამოყალიბების საქმეში.

Muehlfried, F. (2008). Sharing the same blood–culture and cuisine in the Republic of Georgia. Anthropology of food, (S3).

ჩამოტვირთვა

Kevin Tuite – The Autocrat of the Banquet Table: the political and social significance of the Georgian supra

ამ სტატიაში ავტორი სვამს მნიშვნელოვან კითხვებს სუფრის კულტურული, სოციალური და პოლიტიკური მნიშვნელობის შესახებ. ქართული სუფრა პოლიტიკური შინაარსით მეტად დატვირთულია მიუხედავად იმისა, საუბრობენ თუ არა მაგიდასთან პოლიტიკაზე. რახან სუფრა სოციალური ცხოვრების გამორჩეული სახეა და ქართული ან კავკასიური იდენტობის აღმნიშვნელია, ავტორები, რომლებიც მის შესახებ წერენ, აუცილებლად ეხებიან „ქართველობის“ ცნებას და ნებსით თუ უნებლიედ პოზიციას იჭერენ პოლიტიკურად დატვირთული თმების შესახებ, როგორებიცაა გენდერი, სამუშაო და მოხმარება.

Tuite, K. (2005). The Autocrat of the Banquet Table: the political and social significance of the Georgian supra. Language, history and cultural identities in the Caucasus, 9.

ჩამოტვირთვა

Paul Manning – Socialist Supras and Drinking Democratically: Changing Images of the Georgian Feast and Georgian Society from Socialism to Post-socialism

სოციალიზმის ეპოქაში სუფრის ხატება გამოყენებული იყო „საზოგადოების“ სოციალისტური სახელმწიფოსთან ურთიერთობის არტიკულირებისთვის. ეს ნაწილობრივ იმითაც იყო განპირობებული, რომ სუფრა, რომელსაც ქართველი ნაციონალისტები როგორც ტრადიციულ, უცვლელ „ყოველდღიურობად“ აღიქვამენ, ყოველმხრივ უპირისპირდებოდა სოციალისტურ სახელმწიფოს, თავად წარმოადგენდა ყოველდღიური ცხოვრების არტიკულაციას ყოვლისმომცველ სოციალისტურ სახელმწიფოში.

Manning, P. (2003). Socialist supras and Drinking Democratically: Changing Images of the Georgian Feast and Georgian Society from Socialism to Post-Socialism. Trent University, Unpublished Manuscript.

ჩამოტვირთვა