ავტორის არქივი: David

Shorena Kurtsikidze and Vakhtang Chikovani – Georgia’’s Pankisi Gorge: An Ethnographic Survey

სტატია პანკისის ხეობაში მცხოვრები სხვადასხვა ჯგუფების, კონკრეტულად – ქისტების ეთნოგრაფიულ დახასიათებას წარმოადგენს 다운로드. ავტორები აღწერენ სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის რეგიონში მიგრაციას, მათ საოჯახო და ნათესაურ სტრუქტურას და წესჩვეულებებს 다운로드. ნაშრომი ასევე ნათელს ფენს 2000-იანი წლების დასაწყისში განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც რეგიონი სხვადასხვა შეიარაღებული ჯგუფების დაპირისპირების ადგილს წარმოადგენდა

Kurtsikidze, S., & Chikovani, V 다운로드. (2002). Georgia’s Pankisi Gorge: An Ethnographic Survey.

ჩამოტვირთვა

Florian Muehlfried – Sharing the Same Blood: Culture and Cuisine in the Republic of Georgia

მოცემულ ეთნოგრაფიული ხასიათის სტატია ორ კითხვაზე ცემს პასუხს 캐드 해치 다운로드. რატომ გამოირჩევა თბილისი სხვა პოსტსაბჭოთა რეგიონის ქალაქებს შორის რესტორნების, კაფეების და ბარების ყველაზე მაღალი კონცენტრაციით 매직원? ასევე, რამდენადაა გამოწვეული საკვების დიდი ოდენობით ბოროტად გამოყენების ტრადიცია კომპენსაციის და რეალობისგან გაქცევის ფორმა 다운로드? ამ კითხვების ფონზე, ავტორი აანალიზებს თბილისის საზოგადოების სოციალიზაციის სამ ფორმას: ბანკეტებს, ლუდის და ჩაის სმას 지나오다 mp3 다운로드. ყველა ზემოთჩამოთვლილ ფორმას გააჩნია რიტუალიზებული ქცევის და საზოგადო კომუნიკაციის განსაკუთრებული თავისებურება ფორმალიზებული საუბრის, ირონიის, ფლირტის და გარდაცვლილებთან კომუნიკაციის სახით 다운로드. ქართული სუფრა და საკვები საკმაოდ სტანდარტიზებულია და ეროვნულ კულტურაში დამკვიდრებულია 레드슈즈 자막. დიასპორულ კონტექსტში, განსაკუთრებული ტიპის საწებელი სახელად ტყემალი ხშირ შემთხვევაში, ასახავს ეროვნულ იდენტობას 멜론 10월 2주차 top100. დაბოლოს, ისტორიული მიმოხილვა ასახავს ჭამისა და სმის საკვანძო როლს ქართული ეროვნული იდენტობის ჩამოყალიბების საქმეში 다운로드.

Muehlfried, F. (2008). Sharing the same blood–culture and cuisine in the Republic of Georgia. Anthropology of food, (S3) 롤 pbe서버.

ჩამოტვირთვა

George Sharvashidze – Private Higher Education in Georgia

ამ წიგნში ავტორი აღწერს საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში კერძო სექტორის შემოსვლის პროცესს 다운로드. იგი მას ქვეყნის მოდერნიზაციისკენ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად მიიჩნევს 다운로드. თუმცა ასევე აღწერს არსებულ სირთულეებს და უარყოფით მხარეებს 다운로드. მთავარ წინააღმდეგობას საჭირო საკანონმდებლო ბაზის არარსებობა და საგანმანათლებლო სისტემის ახალი სოციალური და ეკონომიკური რეალიებისადმი მისადაგება წარმოადგენს 다운로드. ავტორი ასევე განიხილავს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და შრომის ბაზარს შორის კავშირის აუცილებლობაზე. დაბოლოს, ხაზგასმულია ხარისხის კონტროლის აუცილებლობის საკითხები.

Sharvashidze, G. (2005). Private higher education in Georgia. International Institute for Educational Planning.

ჩამოტვირთვა

Paul Crego – Religion and Nationalism in Georgia

다운로드

ეს ნაშრომი აღწერს ქართულ პოლიტიკაში ქრისტიანული დისკურსის აღმოცენების პროცესს ზვიად გამსახურდიას დისიდენტობის პერიოდში და მის გავლენას ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე 레노버 노트북 드라이버.

Crego, P. (1994). Religion and nationalism in Georgia. Religion in Eastern Europe14(3), 1-9.

ჩამოტვირთვა

애플 퀵타임 다운로드

Kevin Tuite – The Banner of Xaxmat’is-Jvari: Vazha-Pshavela’s Xevsureti

ავტორი განიხილავს ვაჟა-ფშაველას მიერ ხევსურეთის და ხევსურთა როგორც მხატვრულ-ლიტერატურულ, ასევე ბელეტრისტულ აღწერას 다운로드. იგი ცდილობს, უკეთ გაიგოს, რას წარმოადგენდნენ ხევსურები ავტორისთვის, რომელმაც იგი ქართველ მკითხველს გააცნო 다운로드. თუითი ამტკიცებს, რომ ხევსურების, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა შორის ყველაზე პერიფერიული და “პრიმიტიული” ტომის აღწერით ვაჟა-ფშაველა ორ მიზანს აღწევს – თავის ბელეტრისტიკაში იგი ცდილობს, ქართველი მთიელების განვითარების პრაქტიკული გეგმის შემუშავებას, ხოლო თავის მთავარ პოეტურ ნამუშევრებში კი აღწერს გმირი ინდივიდის და საზოგადოების ურთიერთობას მითოსური და ესთეტიური კუთხით, რომელიც კულმინაციას “გველისმჭამელში” აღწერილ კონფლიქტში პირადი ქცევის კოდექსსა და სოციალურ მოვალეობებს შორის აღწევს 아이폰 유튜브 mp3 다운로드.

Tuite, K. The banner of Xaxmat’is-Jvari: Vazha-Pshavela’s Xevsureti. In: Gamqreliże, E. (Ed.). (2008). Der Dichter Vaza-Psavela: fünf Essays (Vol. 4). Königshausen & Neumann.

ჩამოტვირთვა