ტეგების არქივი: ღვინო

Paul Manning – Semiotics of Drink and Drinking

სასმელი, როგორც განხორციელებული სემიოტიკური და მატერიალური ფორმა, სოციალურ ცხოვრებას აიოლებს. ეს წიგნი ამოწმებს სასმელის უმთავრეს ბუნებას მოდულური მაგრამ ურთიერთდაკავშირებული ეთნოგრაფიული დისკუსიების მეშვეობით. წიგნი ყურადღებას აქცევს თუ როგორ იქცევა სპეციფიური სასმელის (ყავა, ღვინო, წყალი, ლუდი) მატერიალურობა სემიოტიკურ მედიუმად კონკრეტული დროისა და სივრცის სოციალურობის კატეგორიაში.

როგორც ღიად შედარებითი სემიოტიკური ნაშრომი, წიგნი იყენებს ნაცნობ და უცნობ მაგალითებს იმის საჩვენებლად, თუ როგორ არიან მსგავსი მატერიული თვისებების სასმელები სემიოტიკურად ორგანიზებული ძალიან განსხვავებულ სმის ჩვეულებებში. ასეთი შემთხვევებია ისეთი სხვაგვარი ეთნოგრაფიული მაგალითები, როგორიც ყავის და საუბრის კავშირია (სტარბაქსში შეკვეთის დროს). მომდევნო თავები აღწერს ჯინის სიმშრალეს თანამედროვე კოქტეილის წვეულებასთან კავშირში და ლუდის ბრენდების ჩასმას ერის ეთნოგრაფიულ წარმოსახვაში. სოციალურობის ექსკლუზიურად ადამიანურ დრამაში სასმელების უბრალო მიზნად მოპყრობის ნაცვლად, წიგნი მათ, როგორც სცენაზე აქტორებად წარადგენს.

Manning, P. (2012). Semiotics of Drink and Drinking. Bloomsbury Academic.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Jonathan L. Larson, Language in Society)

Paul Manning and Ann Uplisashvili – “Our Beer”: Ethnographic Brands in Postsocialist Georgia

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ღვინოთია ცნობილი, ადგილობრივ ბაზარზე ლუდის სამრეწველო წარმოება ღვინისას ბევრად აღემატება – ღვინის მოხმარება უფრო რიტუალურ კონტექსტში ხდება, როდესაც უპირატესობას გლეხის მიერ ახალდაყენებულ სასმელს ენიჭება; დაძველებული და ბოთლში ჩამოსხმული ღვინო ძირითადად საექსპორტოდ გამოიყენება. რაც შეეხება ლუდს, მისი მრეწველობა ადგილობრივი მომხმარებლისთვის ხდება. ამგვარი პროდუქცია დაფასოებული და წარმოდგენილია როგორც ეკოლოგიურად „სუფთა“ და „ტრადიციული“ მეთოდებით დამზადებული. ბრენდის იმიჯისთვის ხშირად გამოიყენებენ „ეთნოგრაფიულ“ მასალებს ტრადიციული ცხოვრების შესახებ, იმის მიუხედავად, რომ ასევე აცხადებენ პროდუქტის დამოკიდებულებას დასავლურ ტექნოლოგიებზე.

Manning, P., & Uplisashvili, A. (2007). “Our beer”: ethnographic brands in postsocialist Georgia. American Anthropologist, 109(4), 626-641.

ნახეთ Academia.edu-ზე