ტეგების არქივი: სოციალური კაპიტალი

Theodore P. Gerber and Karine Torosyan – Remittances in Georgia:  Correlates, Economic Impact, and Social Capital Formation

ავტორები ამოწმებენ ქართული ოჯახების მიერ მიღებული გადარიცხვების მოსალოდნელობასთან დაკავშირებულ მიგრანტების დონის, ოჯახების დონის და კონტექსტუალ ცვლადებს 바코드 128. გადარიცხვების შედეგი განსაკუთრებით საგრძნობია ქალაქურ გარემოში, ნაკლებად სოფლურ დასახლებებში 다운로드. სტატია აგრეთვე პოულობს გადარიცხვების იმ საკითხის მოწმობას, რომელიც მანამდე არ იყო მითითებული: ისინი ზრდიან სოციალური კაპიტალის ფორმაციას, რადგან ამით იზრდება ფულის რაოდენობა, რასაც ოჯახების საჩუქრის სახით აძლევენ სხვა ოჯახებს 다운로드.

Gerber, T. P., & Torosyan, K. (2010). Remittances in Georgia: Correlates, Economic Impact and Social Capital Transformation. Tbilisi State University, ISET Working Paper, No uptown funk. 002-10.

ჩამოტვირთვა

მარინა მუსხელიშვილი, ლია მეზვრიშვილი, ბექა ნაცვლიშვილი, მარიამ ელიზბარაშვილი – სოციალური კაპიტალის როლი საქართველოს სოფლის განვითარებაში

მოცემული კვლევა … სწავლობს სოფლად არსებულ ეკონომიკურ ურთიერთობებს, მათ ინტენსიობას, სახეობებსა და განმაპირობებელ ფაქტორებს 다운로드. მისი მთავარი კითხვაა – ქართული სოფელი ატომიზირებული ინდივიდების ერთობლიობაა, რომელსაც არ შესწევს დამოუკიდებელი ფუნქციონირების უნარი, თუ სოფლად არსებობს სოციალური კაპიტალი, რომლის შესაძლო პოზიტიური ზეგავლენა სოფლის განვითარებაზე შეზღუდულია სხვა, უფრო ძლიერი ფაქტორების მიერ 코너스톤 다운로드.

მუსხელიშვილი, მ., მეზვრიშვილი, ლ., ნაცვლიშვილი, ბ., & ელიზბარაშვილი, მ 아르바이트 이력서 양식 다운로드. (2013). სოციალური კაპიტალის როლი საქართველოს სოფლის განვითარებაში 다운로드. თბილისი, საზოგადოებრივი კვლევის ცენტრი.

ჩამოტვირთვა