ტეგების არქივი: პოლიტეკონომიკა

Alexi Gugushvili – Political Economy of Old-age Pension Reforms in Georgia

ეს ნაშრომი განიხილავს ფაქტორებს, რომლებმაც მთავარი როლი შეასრულეს საქართველოს საპენსიო სისტემის განვითარებაში 구글 뮤직 음악. 1991-2009 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით, ეს ანალიზი ფოკუსირდება სისტემის განვითარების მახასიათებლებზე და ასახელებს საპენსიო სისტემის რეფორმირების ოთხ მთავარ მცდელობას 핫메일 메신저 다운로드.

Gugushvili, A. (2009). Political Economy of old-age Pension Reforms in Georgia. Caucasian Review of International Affairs3(4) beyond compare 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Barbara Christophe – From Hybrid Regime to Hybrid Capitalism? The Political Economy of Georgia under Eduard Shevardnadze

인스타그램 컴퓨터 다운로드

1990 წლის შემდეგ განვითარების მთავარი მახასიათებლების მოკლე მონახაზის შემდეგ, ავტორი იყენებს “კაპიტალიზმის სახეობის მიდგომისგან შემოთავაზებულ ჰევრისტიკულ ჭრილს საქართველოში აღმოცენებული კორპორატიული მმართველობის შესასწავლად.” ის “განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ორი ურთიერთდამოკავშირებულ საკითხს: ზოგადად ეკონომიკურ რეფორმებზე დონორთა კონკურენციის შედეგს და პრივატიზაციის პროცესის კონკრეტულ შედეგებს.”

Christophe, B., (2005). From Hybrid Regime to Hybrid Capitalism 전투3 다운로드? The Political Economy of Georgia under Eduard Shevardnadze. Center for Contemporary European Studies, Conference paper for the conference Varieties of capitalism in post-communist countries, 23-24 September 2005, University of Paisley 붐비치.

ჩამოტვირთვა