ტეგების არქივი: ეროვნული უსაფრთხოება

Robert Larsson – Georgia’s Search for Security

საქართველოსა და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემების განხილვა ყველაზე ხშირად კონფლიქტების, გეოპოლიტიკისა და მილსადენების ჭრილში ხდება 윈도우 10 msdn 다운로드. ამისგან განსხვავებით, წინამდებარე ნაშრომი ამ თემებს მხოლოდ ქვემდებარე როლს ანიჭებს და ფოკუსს ეროვნული უსაფრთხოების აქტორებზე, საერთაშორისო სტრუქტურებსა და უსაფრთხოების დარგში საერთაშორისო თანამშრომლობაზე აკეთებს 일본 카카오톡 다운로드. ამ ნაშრომის მიზანია საქართველოში უსაფრთხოების კრიტიკული შეფასება 2003 წლის მდგომარეობით 낚시신공. ამ მიზნით, ნაშრომი მოცემულ სამ კითხვას სცემს პასუხს: 1. რა მდგომარეობაში არის საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების სტრუქტურები 다운로드? 2. რა პერსპექტივები გააჩნია საქართველოს საერთაშორისო თანამშრომლობას უსაფრთხოების სფეროში? 3. რა გრძელვადიან საკითხებსა და რისკებს შეიცავს საქართველოსა და აშშ-ის თანამშრომლობა უსაფრთხოების დარგში?

Larsson, R. (2003). Georgia’s Search for Security: An Analysis of Georgia’s National Security Structures and International Cooperation. Occasional Paper No.1, Georgian Foundation for Security and International Studies, Tbilisi.

ჩამოტვირთვა

David Darchiashvili – National Society and Imperatives of Modern Security

ამ სტატიაში დავით დარჩიაშვილი განიხილავს ნაციონალიზმსა და უსაფრთხოებას შორის კავშირს 뿌요뿌요 피버. ერი და ნაციონალიზმი სარისკო გაერთიანებასა და იდეოლოგიას წარმოადგენს, რადგან ადამიანები ეროვნული დროშის ქვეშ ხშირად მზად არიან უგულებელყონ საკუთარი და სხვისი სიცოცხლე 다운로드. ამის მიუხედავად, საერთაშორისო სისტემა ისეა მოწყობილი და ადამიანების ძირითადი მოთხოვნილებები ქმნის ისეთ იერარქიას, რომელიც განაპირობებს ერი-სახელმწიფოს უპირობო მნიშნელობას ინდივიდუალური თუ კოლექტიური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 다운로드. გამომდინარე იქიდან, რომ ნაციონალიზმი არის, ერთი მხრივ, საფრთხე, და მეორე მხრივ, ეროვნული, რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების საფუძველი, საქართველოში პოლიტიკოსების ვალდებულებაა, რომ ეროვნული იდენტობის ისეთი ფორმულა შეიმუშავონ, რომელიც თანაბრად იქნება დაფუძნებული ეთნიკური მიკუთვნებულობისა და მოქალაქეობის პრინციპებზე: მან უნდა ასახოს ეთნიკური თუ რელიგიური რწმენები და ლიბერალურ-დემოკრატიული ნორმები pmbok 4th 한글판 pdf.

Darchiashvili, D. (2009). National Society and Imperatives of Modern Security. Identity Studies, 1.

ჩამოტვირთვა

Stephen F. Jones – The Role of Cultural Paradigms in Georgian Foreign Policy

საქართველოს პოლიტიკურ კულტურაში არსებული ოთხი ‘გლობალური პარადიგმა’ ახდენს და ახდენდა გავლენას საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე 다운로드. ესენია: რელიგია, დამოკიდებულება ‘დასავლეთთან’, პან-კავკასიანიზმი და ანტი-რუსული განწყობა, რაც ნათლად ჩანს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების შესახებ დაწერილ ბოლო სამ დოკუმენტში 다운로드. მართალია, საგარეო პოლიტიკაში კულტურის როლის გაზვიადება არ არის მართებული, მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მას მნიშნელოვანი როლი უჭირავს საქართველოს პოლიტიკური ელიტის მიერ რეგიონული და საერთაშორისო ვითარების აღქმაში 다운로드.

Jones, S. (2003). The role of cultural paradigms in Georgian foreign policy. Journal of Communist Studies and Transition Politics, 19(3), 83-110

ნახეთ Taylor & Francis-ზე