ტეგების არქივი: ეთნოგრაფია

Paul Manning – Folklore and Terror in Georgia’s ‘Notorious’ Pankisi Gorge: The Ethnography of State Violence at the Margins of the Nation

ტერორიზმთან ომისას ადგილმდებარეობების “ბრენდინგის” ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გვერდითი ეფექტი იყო ფანტასტიკული ადგილების გარკვეული სახეობების წარმოშობა. იმ დონეზე, რომ გარკვეული შეუმჩნეველი ადგილები შერაცხულ იქნა, როგორც “ტერორის ბაზები”. ეს თავი აღწერს ასეთი ადგილის საინტერესო ორმაგ აღქმას ორ “ფოლკლურულ” დისკურსში. ქართული ფოკლორის დისკურსში, პანკისი საუკეთესო შემთხვევაში არის პერიფერიული, ხოლო ტერორის ფოლკლორში, პანკისი თანდათანობით იქცა ცენტრალურად. საბოლოოდ, ავტორი აჩვენებს თუ როგორ იქვა “ერისთვის” პანკისის პერიფერულობა და “ტერორისთვის” ცენტრალურობა, ქართულ სახელმწიფოსთვის ლეგიტიმური ძალადობის საფუძვლად.

Manning, P. (2008). Folklore and Terror in Georgia’s ‘Notorious’ Pankisi Gorge: The ethnography of state violence at the margins of the nation. In Cultural Archetypes and Political changes in the Caucasus, eds. Nino Tsitsishvili and Sergey Arutiunov. Nova Science Publishers Inc.

ჩამოტვირთვა

Rebecca Gould – Aleksandre Qazbegi’s Mountaineer Prosaics: The Anticolonial Vernacular on Georgian–Chechen Borderlands

ქართველი მწერალი ალექსანდრე ყაზბეგი (1848-1893) გამორჩეულია ანტი-კოლონიური თემებით, რომელიც შთაგონებულია მის მიერ მთიელად ყოფნის შვიდი წლის გამოცდილებით. პროზის გამოხატვის შესაძლებლობების ასამაღლებლად ეთნოგრაფიის გამოყენებით, ყაზბეგის ლიტერატურულმა ესთეტიკამ გამოიწვია მანამდელი პოეტური ნორმები, და დიალექტური რეალიზმის გამოყენებამ საფუძველი მისცა ახალ პროზაიკულ ფორმას. ეს ესსე განიხილავს ეთნოგრაფიის, პროზაიკის და ლიტერატურული წარმოდგენის მდგომარეობას, რათა ამით ნათელი გახადოს ყაზბეგის მცდელობა გამოესახა მთიელთა ცხოვრება ქართულ-ჩეჩნურ სასაზღვრო ტერიტორიაზე.

Gould, R. (2014). Aleksandre Qazbegi’s Mountaineer Prosaics: The Anticolonial Vernacular on Georgian–Chechen Borderlands. Ab Imperio2014(1), 361-390.

ნახეთ Selected Works-ზე

Martin Frederiksen – Young Men, Time, and Boredom in the Republic of Georgia

როგორ უმკლავდებიან ახალგაზრდა მამაკაცები საინტერესო მომავლის დაკარგვას, საზოგადოებრივი ოპტიმიზმის პირისპირ? “ახალგაზრდა მამაკაცები, დრო და მოწყენილობა საქართველოს რესპუბლიკაში” გვთავაზობს სუბიექტურ და საზოგადოებრივ დროს შორის არსებული დაძაბულობის კარგ გამოკვლევას, აგრეთვე იმ საშუალებების, რომლითაც ეს დაძაბულობები ქმნიან მარგინალურობის შეგრძნებას საქართველოს რესპუბლიკაში უმუშევარ ან ნახევრად-უმუშევარ ახალგაზრდა მამაკაცთა შორის.

ხანგრძლივ ეთნოგრაფიულ საველე სამუშაოზე დაყრდნობით, მარტინ დემანტ ფრედერიკსენი ანახებს, თუ როგორ შეეცადა ქართული სახელმწიფო ე. წ. პოსტ-საბჭოთა ტრანზიციის წარსულის საგნად წარმოჩენას, როდესაც წარმოშვა ახალი იდეები მომავლის შესახებ. ბათუმის რეგიონალურ დედაქალაქში რამდენიმე ახალგაზრდა მამაკაცი არ მიიჩნევს, რომ ისინი არიან ამგვარი ცვლილებებით შექმნილი წინსვლის ნაწილი. ამის ნაცვლად, ისინი თავს მარგინალიზებულად მიიჩნევენ დროითა და სივრცით, ყოველგვარი პერსპექტივის გარეშე.

ეს გამორჩეული ქეიზ სთადი იძლევა ემპირიულ მონაცემებს თანამედროვე საზოგადოებრივი განვითარებებისა და ინდივიდუალურ გამოცდილებაზე მათი შედეგების ღრმად გასაგებად.

Frederiksen, M. D. (2013). Young Men, Time, and Boredom in the Republic of Georgia. Philadelphia: Temple University Press.

ხელმისაწვდომია Amazon.com-ზე; თავი 1 (temple.edu) რეცენზია (Erik Aasland, American Ethnologist) (Perry Sherouse, Rezensionen)

Tamara Dragadze – Rural Families in Soviet Georgia: A Case Study in Ratcha Province

თამარა დრაგაძე ერთადერთი დასავლურად ნასწავლი ანთროპოლოგია, რომელმაც საბჭოთა კავშირის რომელიმე სასოფლო არეალში სამი წლის საველე სამუშაო ჩაატარა. დიდი კავკასიონის მთისწინეთში მდებარე რაჭის მხარის სოფლის ეთნოგრაფიული კვლევის შედეგი სასოფლო საბჭოთა საქართველოს ოჯახური ცხოვრების უნიკალური აღწერაა. დრაგაძე გვაწვდის საშინაო ცხოვრების დაწვრილებით ეთნოგრაფიას, აჩვენებს, თუ როგორ იცვლებოდა სასოფლო ოჯახების ტრადიციული ჩვეულებები საბჭოთა პოლიტიკის საპასუხოდ. წიგნი აგრეთვე შეიცავს ქალთა როლებისა და სოციალიზაციის აღწერას. წიგნი მნიშვნელოვანი კონტრიბუციაა სახელმწიფოსა და სოციალური ინსტიტუტებს შორის ურთიერთობის შესწავლაში. ის აჩვენებს სოციალური ანთროპოლოგიისა და დაწვრილებით ეთნოგრაფიული კვლევითი მაგალითების რელევანტურობას პოლიტიკური მეცნიერებისა და განსაკუთრებით საბჭოთა კვლევებისადმი.

Dragadze, T. (2003). Rural Families in Soviet Georgia: A Case Study in Ratcha Province. Routledge.

ჩამოტვირთვა

Shorena Kurtsikidze and Vakhtang Chikovani – Georgia’’s Pankisi Gorge: An Ethnographic Survey

სტატია პანკისის ხეობაში მცხოვრები სხვადასხვა ჯგუფების, კონკრეტულად – ქისტების ეთნოგრაფიულ დახასიათებას წარმოადგენს. ავტორები აღწერენ სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის რეგიონში მიგრაციას, მათ საოჯახო და ნათესაურ სტრუქტურას და წესჩვეულებებს. ნაშრომი ასევე ნათელს ფენს 2000-იანი წლების დასაწყისში განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც რეგიონი სხვადასხვა შეიარაღებული ჯგუფების დაპირისპირების ადგილს წარმოადგენდა

Kurtsikidze, S., & Chikovani, V. (2002). Georgia’s Pankisi Gorge: An Ethnographic Survey.

ჩამოტვირთვა