ტეგების არქივი: დავით დარჩიაშვილი

David Darchiashvili – Georgian Defense Policy and Military Reform

წიგნის ეს თავი აანალიზებს საქართველოს თავდაცვისა და უშიშროების პოლიტიკის შეცდომებსა და სამომავლო გამოწვევებს, რომელიც ქვეყნის მთავრობის წინაშე დგას. ავტორი მიმოიხილავს საქართველოს არმიის მშენებლობის სხვადასხვა ეტაპებს 1980-იანი წლებიდან 2003 წლამდე. ამ თავში აღწერილია ამ პროცესში დაშვებული სისტემური შეცდომები და ახსნილია ის დრამატული მოვლენები, რომლებმაც გავლენა იქონია სამხედრო-პოლიტიკურ ურთიერთობებზე. ავტორი ასევე განიხილავს შეიარაღებულ ძალებზე სამოქალაქო კონტროლისა და ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის შემუშავების პრობლემებს. ნაშრომის ბოლოს ავტორი გვთავაზობს ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდის თავდაცვის პოლიტიკისა და სამხედრო რეფორმის ანალიზს.

Darchiashvili, D. (2005). Georgian defense policy and military reform. In B. Coppieters & R. Legvold (eds.). Statehood and Society: Georgia After the Rose Revolution (pp. 117-151). Boston: The MIT Press

ჩამოტვირთვა

 

IDEA – დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში

2001 წლის შემოდგომაზე IDEA-მ საქართველოში წამოიწყო დიალოგის გზით დემოკრატიის შეფასების პროგრამა. ამ პროგრამით IDEA-ს სურდა, ხელი შეეწყო საქართველოში, ხოლო უფრო ფართო აზრით – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მდგრადი დემოკრატიის განვითარებისთვის და ეს გაეკეთებინა საქართველოსა და რეგიონის პარტნიორებთან თანამშრომლობით.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: დემოკრატიზატია საქართველოში.

ჩამოტვირთვა

David Darchiashvili – National Society and Imperatives of Modern Security

ამ სტატიაში დავით დარჩიაშვილი განიხილავს ნაციონალიზმსა და უსაფრთხოებას შორის კავშირს. ერი და ნაციონალიზმი სარისკო გაერთიანებასა და იდეოლოგიას წარმოადგენს, რადგან ადამიანები ეროვნული დროშის ქვეშ ხშირად მზად არიან უგულებელყონ საკუთარი და სხვისი სიცოცხლე. ამის მიუხედავად, საერთაშორისო სისტემა ისეა მოწყობილი და ადამიანების ძირითადი მოთხოვნილებები ქმნის ისეთ იერარქიას, რომელიც განაპირობებს ერი-სახელმწიფოს უპირობო მნიშნელობას ინდივიდუალური თუ კოლექტიური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. გამომდინარე იქიდან, რომ ნაციონალიზმი არის, ერთი მხრივ, საფრთხე, და მეორე მხრივ, ეროვნული, რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების საფუძველი, საქართველოში პოლიტიკოსების ვალდებულებაა, რომ ეროვნული იდენტობის ისეთი ფორმულა შეიმუშავონ, რომელიც თანაბრად იქნება დაფუძნებული ეთნიკური მიკუთვნებულობისა და მოქალაქეობის პრინციპებზე: მან უნდა ასახოს ეთნიკური თუ რელიგიური რწმენები და ლიბერალურ-დემოკრატიული ნორმები.

Darchiashvili, D. (2009). National Society and Imperatives of Modern Security. Identity Studies, 1.

ჩამოტვირთვა

David Darchiashvili – Georgia – The Search for State Security

ნაშრომი მიმოიხილავს პოსტ-საბჭოთა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემებსა და თავისებურებებს, იკვლევს ეროვნულ საფრთხეებსა და ქვეყნის ურთიერთობებს რუსეთთან და რეგიონის სხვა ქვეყნებთან. ნაშრომი აგრეთვე განიხილავს თუ რა გავლენას ახდენს სამოქალაქო-სამხედრო ურთიერთობები საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებაზე. ავტორი აანალიზებს თუ რა უშლის ხელს საქართველოს, განავითაროს თანმიმდევრული და პრაგმატული სამხედრო პოლიტიკა.

Darchiashvili, D. (1997). Georgia, the Search for State Security. Center for International Security and Arms Control, Stanford University.

ჩამოტვირთვა