ტეგების არქივი: კლიენტელიზმი

Christoph H. Stefes – Understanding Post-Soviet Transitions: Corruption, Collusion and Clientelism

კორუფცია, საიდულო შეთანხმება და კლიენტელიზმი არის საბჭოთა კავშირის უმეტეს მემკვიდრე სახელმწიფოებს შორის საბჭოთა მმართველობის გავრცელებული მემკვიდრეობა asynctask 다운로드. ეს მემკვიდრეობა მთავარი დაბრკოლებაა სიცოცხლისუნარიანი დემოკრატიული და საბაზრო ინსტიტუტების განვითარებისთვის 몬스터헌터 3rd. სომხეთისა და საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარებების ანალიზით, ეს წიგნი ანახებს თუ როგორ მოქმედებს სისტემური კორუფცია კანონის უზენაესობაზე, რომელიც ფუნდამენტურია დემოკრატიისა და საბაზრო ეკონომიკისთვის 210 청춘시대. ის ამტკიცებს, რომ საქართველოში უწესრიგო პოლიტიკური ტრანზიციამ წარმოქმნა კორუფციის ანარქიული სისტემა, რომელიც კატასტროფული იყო ეკონომიკური განვითარებისა და ხალხის კეთილდღეობისთვის 이비스 다운로드. ამის საპირისპიროდ, სომხეთის ხელისუფლებამ შეინარჩუნა გარკვეული კონტროლი კორუფციულ სისტემაზე და აღმოფხვრა სისტემური კორუფციის შედეგები 다운로드.

Stefes, C. H. (2006). Understanding Post-Soviet Transitions: Corruption, Collusion and Clientelism. Palgrave Macmillan 다운로드.

ხელმისაწვდომია Amazon.com-ზე

Charles H. Fairbanks Jr. – Beria, His Enemies and Their Georgian Clienteles, 1949-1953

ნებისმიერი წარმოდგენა სტალინის ხანის დროინდელი ურთიერთობისა სამხრეთ კავკასიურ პოლიტიკასა და ნაციონალურ საბჭოთა პოლიტიკას შორის  უნდა დაიწყოს ფაქტით, რომ სამხრეთ კავკასია იყო განსაკუთრებული სახის პოლიტიკური ერთეული, რომელსაც უჩვეულო ურთიერთობა ჰქონდა ცენტრთან 한컴 바탕체 다운로드. პირველი მაჩვენებელი, რომელიც ამასადასტურებს, შესაძლოა, არის ბერიას სამხრეთ კავკასიასთან ურთიერთობა 슬픈다짐 다운로드.

Fairbanks Jr, C. H. (1980). Beria, his enemies, and their Georgian clienteles, 1949-1953. Woodrow Wilson International Center for Scholars; Kennan Institute Occasional Paper Series #119 Sap hana download.

ჩამოტვირთვა