Natalie Sabanadze – Globalization and Nationalism: The Cases of Georgia and the Basque Country

წიგნი განიხილავს ორიგინალურ, არაორთოდოქსულ გაგებას გლობალიზაციასა და თანამედროვე ნაციონალიზმს შორის ურთიერთობის შესახებ 끝까지 간다. თუ გავრცელებული შეხედულებით ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია დაპირისპირებულ ძალებს წარმოადგენენ, საბანაძე ამტკიცებს რომ ისინი უფრო მეტად მოკავშირე ძალიან ხდებიან 포토샵 무설치 다운로드. წიგნის მიხედვით ნაციონალიზმი არ ზემოქმედებს მზარდი გლობალიზაციის წინააღმდეგ და არ გვევლინება გლობალიზაციის გავლენების წინააღმდეგობის ფორმად 다운로드. ბასკური და ქართული შემთხვევები ამტკიცებს, რომ გლობალიზაცია და ნაციონალიზმი შეიძლება იყოს ურთიერთშემავსებელი, ვიდრე შეუთავსებელი ტენდენციები 다운로드.

ნაციონალისტები ხშირად არიან გლობალიზაციის გამავრცელებლები, რომლებიც ეძებენ გლობალიზების გავლენებს და ჩართულები არიან გლობალურ აქტორებთან, საკუთარი ნაციონალისტური ინტერესების შესაბამისად 다운로드. საქართველოს და ბასკეთის შემთხვევებში, მცირე საფუძველი არსებობს, რომელიც ადასტურებს გლობალიზაციის ძლიერი, პოლიტიკურად ორგანიზებული ნაციონალისტური ოპოზიციის არსებობას 레포트 목차.

წიგნი აგრეთვე განიხილავს, თუ რატომ ვითარდება, ფართო მასშტაბით ნაციონალიზმის განსხვავებული ფორმები გლობალიზაციის მიმართ განსხვავებულ ფორმებად და განსხვავებულ დამოკიდებულებად.

Sabanadze, N. (2010). Globalization and Nationalism: The Cases of Georgia and the Basque country. Central European University Press.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Kevin Tuite, Université de Montréal)

Francesco Bagnardi – The Changing Pattern of Social Dialogue in Europe and the Influence of ILO and EU in Georgian Tripartism

ამ ნაშრომში განხილულია საქართველოში სამმხრივი სოციალური დიალოგის პრაქტიკის ჩამოყალიბების პროცესი 다운로드. ამ სიახლეს საფუძვლად უდევს ევროკავშირის პოლიტიკური ზეწოლა, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ტექნიკური დახმარება და ფროკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციების მხარდაჭერა 아이패드 카카오톡 다운로드. ნაშრომი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ზემოთხსენებული საერთაშორისო აქტორების მიერ განხორციელებულ ზეწოლას და გაწეულ ტექნიკურ მხარდაჭერას 겨울왕국 열기. ამასთან, ნაშრომში გამოკვლეულია სამმხრივი სოციალური დიალოგის მიღწევები და წარუმატებლობები საქართველოში და ნაჩვენებია ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც ამცირებს ამ პრაქტიკის ეფექტურობას 다운로드.

Bagnardi, F. (2015). The changing pattern of Social Dialogue in Europe and the influence of ILO and EU in Georgian tripartism. CAUCASUS SOCIAL SCIENCE REVIEW (CSSR), 2(1) 카드캡터체리 오프닝 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Lili Di Puppo – The Externalization of JHA Policies in Georgia: Partner or Hotbed of Threats?

ამ სტატიის მთავარი არგუმენტია, რომ მეზობელი ქვეყნების მიმართ ევროკავშირის ამბივალენტური დამოკიდებულება მნიშვნელოვნად აფერხებს ევროკავშირის მიერ მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეების სფეროში არსებული პრაქტიკების სამეზობლოში ექსტერნალიზებას და მეზობელი ქვეყნების გადაქცევას საკუთარი შიდა უსაფრთხოების კონტრიბუტორებად 암수살인 다운로드. ევროკავშირის ეს პოლიტიკა განსაკუთრებით თვალნათელია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში 다운로드. სტატიაში განხილულია ევროკავშირის პოლიტიკა საქართველოში და ნაჩვენებია, რომ ამ პოლიტიკას არ ახასიათებს არც სტრატეგიულ ხედვა და არც თანმიმდევრობა 세븐포커 다운로드. ევროკავშირის პოლიტიკა თავის თავში სამ მნიშვნელოვან შემაფერხებელ ფაქტორს მოიცავს ევროკავშირის შიდა პრაქტიკების სამეზობლოში ექსტერნალიზებისთვის: 1 다운로드. ევროკავშირსა და პარტნიორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის ფორმა; 2 영웅 서기 4 apk 다운로드. ევროკავშირის პრაქტიკებსა და ადგილობრივ მოლოდინებს შორის განსხვავება; 3 다운로드. ევროკავშირის მიზნებს შორის არსებული წინააღმდეგობები.

Di Puppo, L 다운로드. (2009). The externalization of JHA policies in Georgia: partner or hotbed of threats?. European Integration, 31(1), 103-118.

ნახეთ Tandfonline-ზე

Florian Mühlfried – Being a State and States of Being in Highland Georgia

ერთ-ერთი ყოფილი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის, საქართველოს რესპუბლიკის მაღალმთიანი რეგიონი, დიდი ხანია ლეგენდარულია თავისი სილამაზის გამო 환주격격 다운로드. ხშირად მიჩნეულია, რომ სახელმწიფო მხოლოდ მცირედით შეაღწია ამ რეგიონში და ის ძირითადად უცხოდაა მიჩნეული 만화 삼국지 pdf. ქართულ მაღალმთიანეთზე ახლებური შეხედვა საშუალებას აძლევს ავტორს წარმოიდგინოს მოქალაქეობის, მიკუთვნების და მობილობის მუდმივი საკითხები ისეთ კონტექსტში, რომელიც სხვამხრივად ცნობილი იყო მხოლოდ ფოლკლორული კუთხით 다운로드. სახელმწიფოსთან მინიმალური იდენტიფიკაციის ფორმების დაზუსტებით, აგრეთვე ადგილობრივი შეხვედრებით ცვალებად საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა სახელმწიფოსთან, ავტორი ამტკიცებს, რომ მოქალაქეობა არის უფლების მოთხოვნადი ფორმა და აგრეთვე სახელმწიფოს წინააღმდეგ თავდაცვის საშუალება 다운로드. ეს წიგნი არამხოლოდ იწვევს თეორიებს მოქალაქეობის კვლევისას, აგრეთვე ზოგადად ინტეგრაციის აქსიომებს დასავლურ სოციალურ მეცნიერებებში.

Mühlfried, F. (2014). Being a State and States of Being in Highland Georgia. Berghahn Books.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Tamta Khalvashi, Social Antropology)

 

Christoph H. Stefes – Understanding Post-Soviet Transitions: Corruption, Collusion and Clientelism

კორუფცია, საიდულო შეთანხმება და კლიენტელიზმი არის საბჭოთა კავშირის უმეტეს მემკვიდრე სახელმწიფოებს შორის საბჭოთა მმართველობის გავრცელებული მემკვიდრეობა asynctask 다운로드. ეს მემკვიდრეობა მთავარი დაბრკოლებაა სიცოცხლისუნარიანი დემოკრატიული და საბაზრო ინსტიტუტების განვითარებისთვის 몬스터헌터 3rd. სომხეთისა და საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარებების ანალიზით, ეს წიგნი ანახებს თუ როგორ მოქმედებს სისტემური კორუფცია კანონის უზენაესობაზე, რომელიც ფუნდამენტურია დემოკრატიისა და საბაზრო ეკონომიკისთვის 210 청춘시대. ის ამტკიცებს, რომ საქართველოში უწესრიგო პოლიტიკური ტრანზიციამ წარმოქმნა კორუფციის ანარქიული სისტემა, რომელიც კატასტროფული იყო ეკონომიკური განვითარებისა და ხალხის კეთილდღეობისთვის 이비스 다운로드. ამის საპირისპიროდ, სომხეთის ხელისუფლებამ შეინარჩუნა გარკვეული კონტროლი კორუფციულ სისტემაზე და აღმოფხვრა სისტემური კორუფციის შედეგები 다운로드.

Stefes, C. H. (2006). Understanding Post-Soviet Transitions: Corruption, Collusion and Clientelism. Palgrave Macmillan 다운로드.

ხელმისაწვდომია Amazon.com-ზე