კატეგორიის არქივი: კულტურა

Laura J. Linderman – The Gendered Feast: Experiencing a Georgian Supra

სუფრა არის ტრადიციად ქცეული წვეულება პოსტ-საბჭოთა საქართველოში, რომელიც საკვების სიმრავლით და რიტუალური სმით ხასიათდება. იგი სოციალური ცხოვრების ძალიან ჩვეულებრივ ნაწილადაა ქცეული, განსაკუთრებით – სასოფლო არეალებში. საყოველთაო სუფრა თან ახლავს საერო რიტუალებს, სოციალურ მოვლენებს, ეროვნულ და რელიგიურ დღესასწაულებს. ანთროპოლოგების მიერ სუფრა შეიძლება გამოყენებული იქნას მაკროანალიზისთვის, რომელიც შეეხება სტრუქტურული და კულტურული თეორიების წინ წამოწევას ამგვარი საყოველთაო რიტუალის დაფარული მნიშვნელობის ახსნისთვის. ამგვარ ნაშრომებში ქალთა გამოცდილება ან როლი სუფრაზე ხშირად გამორჩენილია, ან არასწორადაა ინტერპრეტირებული. ამ თეზისში ავტორი ცდილობს, გამოიკვლიოს სუფრაზე ქალთა როლი და ჩამოაყალიბოს პრობლემა სუფრის, როგორც მასკულინური საზოგადოების მოდელისა.

Linderman, L. J. (2011). The Gendered Feast: Experiencing a Georgian Supra.Anthropology of East Europe Review29(2), 22-50.

ამოტვირთვა