ტეგების არქივი: სამეგრელო

Helga Kotthoff – Communicating Affect in Intercultural Lamentations in Caucasian Georgia

ორალური დატირების რიტუალები ხშირად შეუსწავლიათ ანთროპოლოგებს, ეთნოლიგვისტებსა და კულტურულ სოციოლოგებს 다운로드. ისინი თამაშობენ მნიშვნელოვან როლს მრავალ კულტურაში. საქართველოში ამ გოდების ცერემონებს უწოდებენ ხმით ნატირბებს, ის ვინც რიტუალურად ტირის არის მოტირალი 다운로드. გარდაცვლილის  ოჯახის და სამეზობლოს ქალები იკრიბებიან კუბოს ქარშემო და გოდებისას პერიოდულად მოუწოდებენ გარდაცვლილ ადამიანს, მიმართავენ მას ან ერთმანეთს სპეციფიური გამოხატვის ფორმატით, გარდაცვლილს, თანამედროვეენს და მანამდე მკვდრებს ხოტბას ასხამენ 포켓몬스터 디아루가 다운로드. მეზობლები, კოლეგები და შორეული ნათესავები გარკვეულ დროს უერთდებიან ცერემონიას და მონაცვლეობით მონაწილეობენ გოდების იმპროვიზაციით შესრულებისას 3d 동영상 다운로드.

Kotthoff, H. (2006). Communicating affect in intercultural lamentations in Caucasian Georgia. In Buhrig and J. D. ten Thije (eds.) 심즈4 심 다운로드. Beyond Misunderstanding. pp. 289-311. Amsterdam: Benjamins.

ჩამოტვირთვა

IDEA – დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში

2001 წლის შემოდგომაზე IDEA-მ საქართველოში წამოიწყო დიალოგის გზით დემოკრატიის შეფასების პროგრამა 다운로드. ამ პროგრამით IDEA-ს სურდა, ხელი შეეწყო საქართველოში, ხოლო უფრო ფართო აზრით – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მდგრადი დემოკრატიის განვითარებისთვის და ეს გაეკეთებინა საქართველოსა და რეგიონის პარტნიორებთან თანამშრომლობით 다운로드.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: დემოკრატიზატია საქართველოში 은펜체 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Laurence Broers – Who are the Mingrelians? Language, Identity and Politics in Western Georgia

სტატია ეხება მეგრელების, დასავლეთ საქართველოში მდებარე მხარის, სამეგრელოს მოსახლეობის ქეისს, რომლებიც ასევე მოიცავდა აფხაზეთის სადავო ტერიტორიას 다운로드. ავტორი ცდილობს, განსაზღვროს მეგრული იდენტობის შემადგენელი სხვადასხვა წყარო და მათი მიმართების ჩარჩოები 사다리타기 다운로드. მეორეს მხრივ, სტატია წარმოადგენს სხვადასხვა თანამედროვე მცდელობის მიმოხილვას, ააგოს მეგრული იდენტობა და გააანალიზოს ისინი არსებული წყაროების მიხედვით 다운로드.

Broers, Laurence. “Who are the Mingrelians? Language, Identity and Politics in Western Georgia.” 6. Annual Convention of the Association for the Study of Nationalities 서울남산체 다운로드. 2001.

ჩამოტვირთვა