ტეგების არქივი: Post-Soviet

Ronald Grigor Suny – Provisional Stabilities: The Politics of Identities in Post-Soviet Eurasia

ეს სტატია ეხება ევრაზიაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად გამოწვეული ეთნიკური იდენტობის გავლენას და თხუთმეტი ერი-სახელმწიფოს გამოჩენას, რომლებიც მოიცავენ უამრავ განსხვავებულ ეთნიკურ თემს 다운로드. ეთნიკური და ნაციონალური კონფლიქტების შესასწავლად კონსტრუქტივისტური მიდგომის გამოყენებით, ავტორი მიიჩნევს, რომ არასწორია დავასკვნათ, ერებისა და სახელმწიფოების მიერ ერთი იდენტობის ფლობის შესახებ, რომელიც მათ საშინაო და საგარეო პოლიტიკას წარმართავს 신규 노제휴 다운로드.

Suny, R. (1999/2000). Provisional Stabilities: The Politics of Identities in Post-Soviet Eurasia. International Security 24 (3), 139-78 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Giorgi Gvalia, David Siroky, Bidzina Lebanidze & Zurab Iashvili – Thinking Outside the Bloc: Explaining the Foreign Policies of Small States

როგორ აიხსნება პატარა ქვეყნების საგარეო პოლიტიკის ცვლილება და მდგრადობა 다운로드? სტანდარტულ ამხსნელ ფაქტორებად საგარეო და საერთაშორისო გარემოებანი მიიჩნევა, რომლლის მიხედვით პატარა ქვეყნებისგან უფრო მოსალოდნელია ძლიერ მოწინააღმდეგესთან მიტმასნება, ვიდრე მის საწინააღმდეგოდ დაბალანსება 007 스펙터. ამ მიდგომისგან განსხვავებით, ეს სტატია ყურადღებას ამახვილებს სახელმწიფოსა და ინდივიდის დონეზე არსებული აქტორების როლზე პატარა ქვეყნის საგარეოპოლიტიკური ქცევის განსაზღვრაში 웹페이지 파일 일괄 다운로드. ნაშრომი ამტკიცებს, რომ პატარა ქვეყნები ზოგჯერ არა მიტმასნების, არამედ დაბალანსების პოლიტიკას ამჯობინებენ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ელიტების იდეოლოგია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საგარეო პოლიტიკის ფორმულირებაში.

Gvalia, G., Siroky, D., Lebanidze, B., & Iashvili, Z. (2013). Thinking Outside the Bloc: Explaining the Foreign Policies of Small States. Security Studies, 22(1), 98-131.

ჩამოტვირთვა