კატეგორიის არქივი: ენა

Laurence Broers – Who are the Mingrelians? Language, Identity and Politics in Western Georgia

სტატია ეხება მეგრელების, დასავლეთ საქართველოში მდებარე მხარის, სამეგრელოს მოსახლეობის ქეისს, რომლებიც ასევე მოიცავდა აფხაზეთის სადავო ტერიტორიას 다운로드. ავტორი ცდილობს, განსაზღვროს მეგრული იდენტობის შემადგენელი სხვადასხვა წყარო და მათი მიმართების ჩარჩოები 사다리타기 다운로드. მეორეს მხრივ, სტატია წარმოადგენს სხვადასხვა თანამედროვე მცდელობის მიმოხილვას, ააგოს მეგრული იდენტობა და გააანალიზოს ისინი არსებული წყაროების მიხედვით 다운로드.

Broers, Laurence. “Who are the Mingrelians? Language, Identity and Politics in Western Georgia.” 6. Annual Convention of the Association for the Study of Nationalities 서울남산체 다운로드. 2001.

ჩამოტვირთვა

Timothy K. Blauvelt – Endurance of the Soviet Imperial Tongue: The Russian Language in Contemporary Georgia

აღნიშნული სტატია მიმოიხილავს რუსული ენის როლს პოსტსაბჭოთა სივრცის პერიფერიაზე და საქართველოში ამჟამინდელი ენობრივი მდგომარეობის გასაცნობად გამოიყენებს მონაცემთა მრავალ წყაროს, მათ შორის, ე.წ 다운로드. მიმსგავსებული მანერის ექსპერიმენტს. საქართველო იმ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკათაგანია, სადაც სატიტულო ენის გამოყენება ყველაზე მეტად იყო ინსტიტუციონალიზებული და მეტად ეწინააღმდეგებოდა რუსიფიკაციას 다운로드. ამჟამადაც, სხვადასხვა მიზეზით, იგი ყველაზე მეტადაა განწყობილი საბჭოთა წარსულის დასაძლევად და მსოფლიო თანამეგობრობაში გაწევრიანებისთვის 다운로드. საქართველოში ყოფილი იმპერიული ცენტრის კულტურული და პოლიტიკური გავლენა დიდად შემცირდა და რუსული ენის ფუნქციურ ადგილს საერთაშორისო ლინგვა-ფრანკა – ინგლისური იკავებს 다운로드. მიმართულება, რომელსაც საქართველოში რუსული ენა იკავებს, შესაძლოა, მთელს პოსტ-საბჭოთა პერიფერიაში ტრანსფორმაციის წამყვან ძალად იქცეს 크롬 텀블러 다운로드.

Blauvelt, T. K. (2013). Endurance of the Soviet imperial tongue: the Russian language in contemporary Georgia. Central Asian Survey, 1-21.

ჩამოტვირთვა